Mar 20, 2017

Indledning

Udarbejdelse af koncernregnskaber og koncernrapportering i praksis har ofte to formål for større virksomheder. Et lovgivningsbaseret formål der opfylder myndighedernes krav til eksterne koncernregnskaber, og et internt formål der skal opfylde koncernledelsens ønske om at kunne følge virksomhedens forretningsmæssige udvikling på overordnet plan.  Når man vælger konsolideringssystem bør man være opmærksom på begge formål, så man kan opnå en høj grad af transparenthed mellem rapporteringerne og samtidig opnå så høj en effektivitet som muligt.


Hvad er koncernregnskab - definitioner

Lovgivningsmæssig definition:

En koncern består af modervirksomheden og alle dens dattervirksomheder, dvs. virksomheder hvor modervirksomheden har bestemmende indflydelse. Bestemmende indflydelse forekommer typisk ved, at modervirksomheden besidder eller har råderet over stemmemajoriteten, men der kan også være andre årsager til at en modervirksomhed har bestemmende indflydelse.

Der skal aflægges eksternt koncernregnskab for alle modervirksomheder, dog med visse undtagelser baseret på koncernens størrelse og om modervirksomheden indgår i en anden koncern der aflægger koncernregnskab.


Virksomheder der kun ejes delvist af modervirksomheden betragtes som associerede virksomheder og skal ikke medregnes i koncernregnskabet post for post som dattervirksomheder, men indregnes i stedet som en post i modervirksomheden.
 

Forretningsmæssig definition:

Mange virksomheder har af ledelsesmæssige årsager brug for at definere den ”interne” koncern på en anden måde end den ”eksterne” koncern. Det kan f.eks. være butikskæder hvor man ønsker at se den samlede kæde under et, uagtet at modervirksomheden ikke har bestemmende indflydelse i alle virksomheder. Større virksomheder har ofte behov for at der internt udarbejdes konsoliderede regnskaber for de enkelte forretningsområder eller underkoncerner der indgår i virksomheden.
 

Overordnede Systemmæssige overvejelser

Da udarbejdelse af koncernregnskaber som regel er en ressourcekrævende opgave vil det være hensigtsmæssigt at tilrettelægge sin interne struktur og regnskabsudarbejdelsesproces således, at man i vid omfang kan anvende den interne rapportering til også at udarbejde det eksterne koncernregnskab. Dette vil ofte stille krav om at konsolideringssoftwaren kan håndtere flere koncernstrukturer på en gang og eventuelt med forskellige underliggende valutaer for den enkelte koncernstruktur.

Konsolideringsmetoder

Et koncernregnskab skal vise en sammenlægning af de enkelte virksomheders regnskaber, som om der var tale om én virksomhed. Sammenlægningen skal ske ved at man lægger regnskaberne sammen post for post og herefter regulerer de enkelte poster til at opfylde kravet om, at det skal præsenteres som om der kun er én virksomhed.

Der forefindes lovgivningsmæssige bestemmelser for hvorledes sammenlægningen skal foregå. Tilsvarende er der yderligere ofte nogle ledelsesmæssige krav til hvilken detaljeringsgrad man ønsker sammenlægningen udført med. Dette medfører nogle praktiske udfordringer der kan være meget svære at håndtere manuelt.

Lovgivningsmæssige bestemmelser (hovedregler):

 • Alle regnskaber skal være opgjort efter samme regnskabspraksis
 • Indregningsdatoen for virksomhedernes balance skal være den samme
 • Virksomhedernes resultat skal medregnes fra datoen hvor modervirksomheden fik bestemmende indflydelse og kun indtil den bestemmende indflydelse er ophørt.
 • Dattervirksomheder indregnes til indre værdi
 • Associerede virksomheder indregnes til indre værdi, men på en linie i resultatopgørelse og balance.
 • Dattervirksomheder der aflægger regnskab i fremmed valuta skal indregnes som følger:
  - balancens tal indregnes til ultimokursen
  - resultatopgørelsen indregnes til transaktionsdagens kurs (eller tilnærmet gennemsnit)
  - kursregulering af primoegenkapital og resultat til ultimokurs føres som post under egenkapital 
 • Koncerninterne transaktioner skal elimineres
 • Koncerninterne mellemværender skal elimineres
 • Koncerninterne ejerandele skal elimineres
 • Koncerninterne avancer i balancen skal elimineres
 • Overtagelsesmetode anvendes ved køb af nye koncernvirksomheder
   - dvs. koncernvirksomhedens aktiver og passiver skal omvurderes til dagsværdi i forbindelse med indregningen.

Ledelsesmæssige krav:

 • Intern samhandel, mellemværender og ejerandele inden for et forretningsområde skal elimineres mens samhandel med de øvrige forretningsområder skal betragtes som ”eksternt” i forretningsområdet.
 • Ønske om specifikation på flere dimensioner såsom afdelinger, produktgrupper, kundegrupper og projekter.
 • Alternativ konsolidering til budgetkurser med henblik på at kunne udskille valutakurseffekten.
 • Konsolidering af budgetter og sammenligningstal fra tidligere år.
 • Interne koncernregnskaber på månedsbasis
   

Systemmæssige overvejelser

De enkelte krav til konsolideringen er ofte enkle i sig selv, men når man ser alle kravene under ét kan det pludseligt blive meget komplekst og man bliver nødt til at stille en række krav til det underliggende konsolideringsværktøj. Kravene til systemet for en international koncern kunne se således ud:

 • Systemet skal kunne håndtere flere dimensioner (typisk mellem 2 og 5 ud over konto)
 • Indrapportering skal ske elektronisk på detaljeret niveau
 • Systemet skal kunne fange de interne poster og eliminere disse ud automatisk. Dette stiller også krav til bogføringen.
 • Der skal være plads i systemet til at regulere for forskelle i regnskabspraksis
 • Systemet skal kunne håndtere omregning af valutakurser til periode-gennemsnit og kunne håndtere kursregulering af egenkapital og resultat til ultimokurser.
 • Systemet skal kunne opgøre interne ejerandele og værdien af disse.
 • Systemet skal kunne håndtere underkoncernregnskaber hvis der ønskes koncernregnskab for flere forretningsområder.
 • Systemet skal kunne håndtere konsolidering af budgetter og sammenligning til budget og tidligere år.
 • Systemet skal kunne håndtere alternative konsolideringer til realiserede kurser og budgetkurser.
 • Systemet skal kunne håndtere månedlige konsolideringer.
 • Systemet skal kunne hjælpe med afstemning af interne mellemværender
 • Systemet skal kunne levere den ønskede afrapportering på både overordnet og detaljeret plan.
   

Afslutning

Konsolidering og udarbejdelse af koncernregnskaber/koncernrapportering bliver ofte en kompliceret og tidskrævende opgave hvis man ikke har den fornødne systemunderstøttelse helt tilbage fra hvor dataene fødes til afrapporteringen til informationsmodtageren. Når man vælger konsolideringsværktøj bør man se på opfyldelsen af både lovgivningsmæssige krav til regnskabsmæssig behandling og ledelsesmæssige krav til detaljeret koncernrapportering, samt graden af automatisering systemet tilbyder. Man bør desuden være meget opmærksom på om systemet indeholder ”konsolideringsfunktionalitet” eller om det blot er et rapporteringssystem der præsenterer information. Sidstnævnte vil ofte kunne fungere fint som et afrapporteringsværktøj oven på et konsolideringssystem, men sjældent alene pga. manglende funktionalitet inden for selve konsolideringsprocessen.

Et par gode links der uddyber regnskabslovgivning på området:

Link til årsregnskabsloven: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=136726
Link til Deloitte vedr. IFRS: http://www.iasplus.com/en/binary/dttpubs/0903introtoifrsdanish.pdf
 

Læs mere om Pronavic´modul til udvidet koncernregnskab og konsolidering i Microsoft Dynamics NAV / Navision.

By Jens D. Dall 08
Author : Jens D. Dall

20 års erfaring med konsolidering.